Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 6.16

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Dokumentace k databázi » Popis záznamu potraviny

Popis záznamu potraviny

Základní prvkem on-line tabulek je tzv. záznam potraviny, který je k dispozici v základním nebo rozšířeném zobrazení.  

Oba typy zobrazení mají následující společné prvky:  

Kód potraviny
Jedinečný identifikační kód potraviny v rámci databáze.

Název potraviny 
Je uveden název potraviny v češtině, angličtině a u některých potravin i latinský název.

Jedlý podíl 
Hodnoty složení potravin jsou vyjádřeny na 100 g jedlého podílu potraviny, tj. po odstranění nejedlých částí potraviny. Informace o jedlém podílu je u každé potraviny vyjádřena koeficientem pro jedlý podíl.
K vyjádření v hodnotách v tržní hmotnosti potraviny při nákupu nebo získání jiným (naturálním) způsobem včetně nejedlých částí se příslušná hodnota obsahu vyjádřená na jedlý podíl vynásobí koeficientem pro jedlý podíl. Potraviny s hodnotou jedlého podílu 1 neobsahují nejedlé části. 

Fotografie potraviny 
Řada záznamů obsahuje fotografii potraviny. Fotografie je v některých případech ilustrační nebo se jedná o fotografii konkrétní potraviny použité k přímé chemické analýze.    

Fotogalerie 
U některých záznamů je k dispozici i fotogalerie, která je dostupná ve spodní části záznamu po kliknutí na příslušný odkaz pod fotografií. Ve fotogalerii mohou být zobrazeny jednotlivé technologické kroky přípravy potravin (např. u tradičních pokrmů) nebo může být dokumentován proces vzorkování potravin před jejich přímou chemickou analýzou. 

Schránka
Systém umožňuje vložit potravinu do tzv. schránky v rozsahu základního zobrazení. Funkce je dostupná pro registrované uživatele databáze. Registrace je zdarma, podmínkou je vyplnění registračního formuláře. 

Základní zobrazení

Tabulková část v rámci základního zobrazení poskytuje informace o nutričním složení potraviny v rozsahu povinných výživových údajů podle Nařízení 1169/2011/EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. 

Tabulka hodnot je strukturovaná do tří sloupců:

Název nutrientu 
Podle příslušné jazykové verze je uveden český a anglicky název nutrientu.

Jednotka 
U každého nutrientu je uvedena jednotka pro číselnou hodnotu obsahu nutrientu.

Hodnota 
Všechny hodnoty se vztahují ke 100 jedlého podílu potraviny, tj. bez nejedlých částí. Je uvedena vždy jedna hodnota pro kombinaci potravina/nutrient. Prázdné místo v záznamu indikuje, že sběr dat pro danou hodnotu zatím nebyl proveden. Zveřejněné hodnoty složení potravin je nutné považovat za hodnoty tzv. reprezentativní. U konkrétní potraviny se hodnoty mohou lišit od hodnot publikovaných v databázi, neboť existuje řada faktorů ovlivňujících složení potravin (původ, druh, roční období, způsob pěstování/krmného režimu, zpracování, dopravy, skladování tepelné úpravy, recepturní složení výrobků, atd.). 

Rozšířené zobrazení

U rozšířeného zobrazení hlavička pro popis potraviny obsahuje navíc popis potraviny pomocí systému LanguaL.
V tabulkové části je uveden širší obsah sledovaných nutrientů. V tabulce jsou doplněny dva sloupce s mezinárodními kódy EuroFIR pro nutrienty a s odkazy na použité zdroje dat.

Popis potraviny pomocí deskriptorů/kódů LanguaLTM
Každá potravina v databázi je popsána pomocí systému LanguaL, který se používá k podrobnějšímu popisu vlastností potravin např. z hlediska jejich zdrojové suroviny, obecné charakteristiky, způsobu zpracování (podrobnosti viz sekceLanguaL).
V hlavičce rozšířeného záznamu potraviny je uveden seznam kódů LanguaL, které odpovídají přiřazeným deskriptorům. Po najetí kurzoru na kód se zobrazí název příslušného deskriptoru. Seznam přiřazených deskriptorů se zobrazuje rovněž v novém okně po kliknutí na odkaz „Zobrazit přiřazené deskriptory“. Jednotlivé deskriptory a kódy v hlavičce záznamu jsou interaktivní a umožňují vyhledat i další potraviny indexované zvoleným deskriptorem resp. kódem.  

Název nutrientu 
Názvy mastných kyselin jsou v záznamu potraviny uvedeny ve zkrácené formě (podrobnosti viz kategorie Nutrienty). Nutrienty jsou v rozšířeném záznamu rozděleny do šesti skupin. 

Kód EuroFIR 
V souladu se standardizovaným postupem zpracování dat je u každého nutrientu uveden tzv. kód (identifikátor) EuroFIR, který je využíván k identifikaci nutrientů v národních databázích v rámci projektů mezinárodní spolupráce zaměřených na výměnu dat a na budování jednotného uživatelského rozhraní pro vyhledávání dat. 

Citace 
Ve sloupci Citace jsou zobrazeny kódy zdrojů dat ke každé hodnotě obsahu nutrietu. Po kliknutí na kód se zobrazí citace zdroje dat. U některých citací je k dispozici odkaz na podobnější informace o zdrojích dat, které jsou přístupné zdarma na internetu, např. zahraniční databáze složení potravin nebo bibliografická databáze Europe PubMed Central service (http://europepmc.org/), v rámci které je budováno úložiště (repozitář) EuroFIR pro zdroje dat k databázím složení potravin.
Zdroj označený ID 00000 informuje, že obsah nutrientu se ve zvolené potravině přirozeně nevyskytuje, tj. hodnota je považována za nulovou.
Citace ID 00012 je přiřazena k hodnotám vypočteným podle interních algoritmů databáze (např. výpočet energetické hodnoty).